ทนายรณยศ วุ่นแสง 
นิติศาสตร์ รามคำแหง
เนติบัณฑิต 56 
กรรมการผู้บริหาร

 ทนายภัทรพงค์ ช้างกลาง

  นิติศาสตร์ รามคำแหง

     บริษัท สยามอินเตอร์ ลีกัล จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 โดยมี นายรณยศ วุ่นแสง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ในการบริหารและดูแลกิจการต่างๆ ของบริษัท

    โดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินการให้บริการทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเร่งรัดหนี้ การฟ้องคดีหรือแก้ต่างในคดีแพ่งและ/หรือคดีอาญารวมทั้งคดีพิเศษอื่นๆ การสืบทรัพย์และบังคับคดี เป็นต้น ให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคลต่างๆ และบุคคลทั่วไป รวมทั้งการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท รับปรึกษาทางด้านระบบภาษีต่างๆ และรับทำบัญชี ขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

     และ บริษัท สยามอินเตอร์ ลีกัล จำกัด ของเรา มีนักกฎหมายที่มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ บริษัทของเรามุ่งเน้นคุณภาพของทนายความและการควบคุมทนายความให้ คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีขั้นตอนการทำงานและมีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่เหมาะสมชัดเจนสอดคล้องกับระยะเวลาที่ทางบริษัทของเรากำหนด มีระบบรายงานความคืบหน้าคดีเป็นระยะๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและความพึงพอใจมากที่สุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และนอกจากหนี้ บริษัท สยามอินเตอร์ ลีกัล จำกัด ของเรายังมีบุคลากรที่มีความชำนาญในการสืบทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อบังคับคดี จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการที่จะบังคับคดีกับลูกหนี้ที่ไม่มีทรัพย์จำนองแล้ว