ปัจจุบันนี้ การประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์  ก็มีการแข่งขันกันอย่างสูง  ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ขนส่งทางทะเล  หรือขนส่งทางอากาศ  จึงมีความจำเป็นที่ท่านจะต้องมีนักกฎหมาย ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรม ในการให้คำปรึกษา ด้านกฎหมาย การร่างและตรวจสอบข้อสัญญา ต่างๆ และดำเนินกระบวนการทางศาลให้กับท่าน  อีกทั้งการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์  ก็ยังมีกระบวนการเกี่ยวที่กับกฎหมายภาษีอากรเข้ามาเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของท่านโดยตรง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้วย

     พวกเราจึงมีความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่จะให้บริการกับท่าน  เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเกี่ยวกับ  “ โลจิสติกส์ ” และ “ คดีภาษีอากร ”  ต่างๆ  อาธิเช่น  ในเรื่องข้อตกลงหอการค้านานาชาติ เรื่องข้อตกลงของความรับผิดการค้าระหว่างประเทศ ( INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS ) ต่างๆ  ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ ยื่นภาษีอากรต่างๆ การอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรต่างๆ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เป็นต้น  เพื่อให้เป็นประโยชน์อันสูงสุดแก่ธุรกิจของท่าน  และเพื่อให้ธุรกิจของท่านให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

 

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับบริษัท   

  • ทางบริษัทขอเสนอตัวเข้าเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้แก่ท่าน โดยทางบริษัทจะคิดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นสมาชิกรายปี ปีละ 50,000 บาท โดยตลอดสัญญาเราจะให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและวางแผนในการดำเนินธุรกิจให้กับท่าน และจัดทำสัญญาต่างๆ ให้ฟรีตลอดสัญญา   
  • หากท่านต้องการปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะ ทางบริษัทจะจัดส่งทนายไป ณ.ที่ทำการของท่านโดยทันที โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหรือวิชาชีพใดๆ เว้นแต่ค่าพาหนะหรือค่าเดินทางเพียงเท่านั้น     
  • บริการ ทวงหนี้ เร่งรัด ติดตามหนี้สินให้กับท่านในอัตราพิเศษในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกของเรา    
  • กรณีจำเป็นที่จะต้องดำเนินกระบวนการต่างๆ ในชั้นศาล  ไม่ว่าจะท่านเป็นโจทก์ฟ้องคดี หรือถูกฟ้องเป็นคดี หรือเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม หรือกรณีที่จะต้องสืบทรัพย์ บังคับคดี ทางเราจะคิดค่าวิชาชีพทนายความในอัตราพิเศษในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกของเรา   
  • กรณีที่มีกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทของท่านที่ประกาศบังคับใช้ฉบับใหม่ ซึ่งในปัจจุบันการประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง ทางเราจะอัพเดตกฎหมายให้กับท่านโดยเร็ว เพื่อให้ทันยุค ทันสมัย เป็นประโยชน์กับท่าน เหมาะสมในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของท่านให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง